Masa : 11/12/2016

  PENGENALAN

Selamat Datang Ke Portal Seksyen Pengambilan Pelajar
Universiti Sains Malaysia

Diisytihar sebagai APEX University (The Accelerated Programme for Excellence) atau Program Pemacuan Untuk Kecemerlangan yang pertama di Malaysia.

Permohonan untuk mengikuti program pengajian di USM adalah SECARA TERUS KE USM TANPA MELALUI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (UPU) bagi IJAZAH PERTAMA.


DASAR UTAMA PENGAMBILAN PELAJAR

Universiti Sains Malaysia menerima permohonan yang sangat tinggi bagi setiap sidang akademik. Permohonan bagi setiap program yang ditawarkan adalah melebihi bilangan unjuran yang disediakan. Setiap permohonan akan dinilai berdasarkan syarat dan kriteria kemasukan tertentu yang ditetapkan oleh Senat Universiti. Dasar pengambilan pelajar USM merangkumi tiga (3) aspek berikut :

i. MERIT

Mengguna pakai sistem meritokrasi dalam pemilihan pelajar yang mengambilkira 90% akademik dan 10% ko-kurikulum. Kekuatan akademik calon adalah sumbangan terbesar dalam pemeringkatan di mana kombinasi gred mata pelajaran diperingkat STPM/Matrikulasi/ Diploma/Setaraf yang mewakili 90% akademik diambil kira dan sumbangan di dalam bidang sukan / permainan / kelab / persatuan / badan beruniform / Program Latihan Khidmat Negara akan mewakili 10% sumbangan. Penggunaan sistem pemeringkatan lebih berdaya saing, adil, telus dan konsisten.

ii. POTENSI

Kemampuan calon perlu dilihat dari pelbagai aspek bukan sahaja kekuatan akademik, malahan potensi, bakat dan kecenderungan calon perlu diambil kira. Kekuatan mental, watak, minat, kecerdasan dan nilai-nilai diri calon amat penting di dalam sesuatu program pengajian. Calon yang berpotensi dapat mengembangkan dan menyerlahkan bakat supaya menjadi lebih berjaya didalam program mereka dan universiti seterusnya memberi sumbangan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

iii. DIVERSITI

Kepelbagaian latar belakang akademik, etnik, budaya, gender, pekerjaan dan tempat tinggal amat penting diambil kira dalam pengambilan sesuatu program pengajian.Ruang dan peluang pengajian kepada calon dari kepelbagaian latar belakang dapat meningkatkan rasa kesatuan di samping memupuk daya saing yang sihat.Keseimbangan dalam kalangan pelajar dari pelbagai latar belakang menjadi pertanda kepada wawasan insani dan nilai integriti sesebuah universiti.

  PENGUMUMAN

MAKLUMAN

Universiti Sains Malaysia (USM) TIDAK PERNAH melantik Ejen Atau mana-mana pihak dalam pengurusan dan pengambilan pelajar di USM. Segala urusan adalah dikendalikan oleh USM melalui permohonan online sahaja (https://pohon.usm.my)

Pertanyaan 1 300 888 876 atau admissions@usm.my

[Penyataan : Seksyen Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia]

Please Click Application Category

INTERNATIONAL APPLICATION

LOCAL APPLICATION

Penafian
Di bawah adalah syarat-syarat Laman Web pohon.usm.my serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di laman web ini.

Sekiranya anda mengakses laman web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada syarat-syarat ini dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, Universiti Sains Malaysia bagi akses dan/atau penggunaan laman web ini.

Syarat-syarat ini akan menggantikan syarat-syarat terdahulu yang anda terima atau akses menerusi laman web ini. Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan syarat-syarat ini.
 
Had Tanggungjawab
 
Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;

kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;

akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;

kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau

perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.
 
Pautan
 
Universiti Sains Malaysia boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Universiti Sains Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.
 
Penamatan
 
Universiti Sains Malaysia boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. Universiti Sains Malaysia boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan laman web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.
 
Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan
 
Universiti Sains Malaysia mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana Universiti Sains Malaysia mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.
 
Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan
 
Universiti Sains Malaysia mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa Universiti Sains Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.
 
Umum
 
Syarat-syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Syarat-syarat Standard. Sekiranya ada syarat yang tidak konsisten atau percanggahan di antara syarat-syarat ini dan Syarat Standard, syarat-syarat ini akan diterimapakai.

Tajuk-tajuk yang digunakan di bawah syarat-syarat ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh diambilkira dalam tafsiran syarat-syarat ini.

Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.
 
 
Polisi
 
Terima kasih kerana melayari Laman Web Universiti Sains Malaysia.

Halaman ini menerangkan polisi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda ingin mendaftar dan membuat transaksi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan pengunjung lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari pihak lain.
 
Perlindungan Data
 
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
 
Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
 
Maklumat yang Dikumpul
 
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web USM kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel atau pendaftaran.
 
Maklum Balas
 
Kami amat mengalu-alukan maklum balas/pertanyaan anda.
Sekiranya maklumat yang terperinci diperlukan tidak terdapat di dalam laman web ini, keperluan anda akan dimajukan kepada pihak yang berkaitan.
 
Apa yang akan Berlaku jika Saya Membuat Pautan kepada Laman Web yang Lain?
 
Laman Web USM mempunyai pautan ke laman web lain. Polisi ini hanya terpakai untuk laman web USM ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan laman web USM mungkin mempunyai polisi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami polisi bagi setiap laman web yang dilayari.
 
Pindaan Data
 
Sekiranya polisi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemaskini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.
 
Pertanyaan atau Aduan
 
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan mengenai polisi atau laman web ini, anda boleh menghubungi kami melalui seksyen maklumbalas yang disediakan dalam laman web ini.
 
 
We Welcome Any Questions, Feedback and Comment.

Please enter your Name


Please enter your Telephone No

Please enter your Country

Please enter your Remarks

CLOSE